எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Wednesday, 22 January 2014

கோழி குஞ்சு (ஓவியம்)


                                                         (ஓவியம்: K. அற்புதராஜு, 07.12.1989)


                                               "தப்பித்த முட்டையிலிருந்து
                                                வந்தது கோழி குஞ்சு..!
                                                தப்பிக்குமா கோழியாகி
                                                முட்டையிடும் வரை..?"

                                                                           - K. அற்புதராஜு   

No comments:

Post a Comment