எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 21 January 2014

படித்ததில் பிடித்தவை (கவிதைகள் - 2)

                                                                                   

     1.   "கோழித்திருடனை
           ஜெயில்ல போட்டாங்க...                 
           ஜெயில்ல அவனுக்கு
           கோழிக்கறி போட்டாங்க..!"
                                            
      - ஒப்பிலான்.

                                        

2.  "மாங்கல்யத்தின் மகிமையை 
      மனைவி அறிவாள் …
      மணவாளன் அறிவான் …
      அவர்கள் இருவரையும் விட 
      மார்வாடியே 
      அதிகம் அறிவான்...!' 


             - கவிஞர் தமிழன்பன்.

No comments:

Post a Comment