எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 9 December 2013

நிலாவுக்குப் போவோம்

                                                           
"அவ்வை
பிராட்டியை
பார்க்க...

தமிழன்
எப்போது
சந்திரனுக்கு
செல்வான் ?"

-       K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment