எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Monday, 30 December 2013

மனித உறவு

                                                                                 
“கொலைக்காரர்களுடன்தான்
உறவாடுகின்றன....

ஆடுகள்,
கோழிகள்,
மாடுகள்,
மீன்கள்,
செடிகள்,
மரங்கள்..!”

          -    K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment