எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 29 December 2013

அதிகாரி

                                                                     
“ஆறு நாட்கள்...
அரசு அலுவலகத்தில்
முதல் நிலை அதிகாரி.

ஞாயிறுக்கிழமை...
வீட்டு அதிகாரிக்கு
கடை நிலை ஊழியர்!”


      -    K. அற்புதராஜு

No comments:

Post a Comment