எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 28 February 2014

தொட்டி செடியில் பூக்குமா... ஒற்றை ரோஜா ?

                                                         
               

               “கான்கிரிட் கட்டிடங்களுக்கு கீழே
               சமாதி ஆக்குவதற்கு முன்னே
               ஒரே ஒரு ஒற்றை
               ரோஜா பூக்கும் வரை
               தொட்டி செடிகளுக்கு
               உயிர் கொடுக்கவாவது
               எங்களை பயன் படுத்துங்களேன்
               என ஏங்குகிறது
               நகரத்து மண்..!”
                                                        -          K. அற்புதராஜு.

No comments:

Post a Comment