எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Saturday, 8 November 2014

பார்த்ததில் பிடித்தது (Mathematics - ALGEBRA)


Mathemagic - (a+b)²=a²+2ab+b²  But Why?Video:
One of the elementary formula in high school mathematics, most of us know this formula.
But do we actually know why?
In this video Khurshed Batliwala, fondly called as Bawa, explains the reason behind this.
With a gold medal in Mathematics from IIT, Bombay, India, Khurshed is a faculty of The Art of Living founded by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar.

According to Bawa he thought it is better to teach people how to breathe and make them happy than teach them Mathematics and make them miserable.


Download Link: http://www.youtube.com/watch?v=49_TJymgXgM

DISCLAIMER:

This video is posted for viewing pleasure and an information for the viewers. By this, I don't wish to violate any copyright owned by the respective owners of this video.

I don't own any copyright of this video. If this video is in violation of the copyright you own then, please let me know (E-Mail: arputharaju.k@gmail.com), I will remove it from my Blog.


** ** ** ** **

No comments:

Post a Comment