எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Tuesday, 16 September 2014

குழந்தை (ஓவியம்)


 (ஓவியம்: K. அற்புதராஜு, 01.11.1990)

  குழந்தையின் சிரிப்பு

ஒரு
பள்ளத்தாக்கு முழுக்கப்
பூப் பூக்கட்டுமே
ஒரு
குழந்தையின் சிரிப்புக்கு ஈடாகுமா?

                                                           -   கவிஞர். வைரமுத்து.

No comments:

Post a Comment