எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Thursday, 2 July 2015

ஓவியம் (இந்திராகாந்தி)                                               (ஓவியம்: K. அற்புதராஜு, 31.10.1989)

Indira Gandhi

Former Prime Minister of India.

Indira Priyadarshini Gandhi was the fourth Prime Minister of India and a central figure of the Indian National Congress party.

Born: November 19, 1917, Allahabad.

Assassinated: October 31, 1984, New Delhi.

Spouse: Feroze Gandhi (m.1942–1960).

Parents: Jawaharlal Nehru, Kamala Nehru.

Children: Rajiv Gandhi, Sanjay Gandhi.

Awards: Bharat Ratna, Jawaharlal Nehru Award for International 
             Understanding, Lenin Peace Prize.

1 comment: