எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Friday, 16 March 2018

படித்ததில் பிடித்தவை (“பெயரெச்சம்” – தமிழ்ப்பறவை கவிதை)பெயரெச்சம்
நதியில் உன் பெயர்
எழுதிமுடிக்கும் முன்பே
நகர்ந்து விட்டிருந்தது
நதியும் பெயரும்.
விரல்களில் உன்
பெயரெச்சம்
- தமிழ்ப்பறவை.

No comments:

Post a Comment