எனது கவிதைகள், ஓவியங்கள், படித்ததில் பிடித்தது, பார்த்ததில் பிடித்தது, புத்தகம், திரைப்படம்

Sunday, 18 June 2017

படித்ததில் பிடித்தவை (“ஒரு கணம் முன்பு” - மனுஷி கவிதை)


ஒரு கணம் முன்பு
"எப்போது நிராகரிப்பாய் என்னை ?"
எனக் கேட்டாய்.

"எப்போது வெறுப்பாய் என்னை ?"
எனக் கேட்டாய்.

சற்றும் யோசிக்காமல் சொன்னேன்,
"நீ என்னை நிராகரிப்பதற்கு ஒரு கணம் முன்பு.
நீ என்னை வெறுப்பதற்கு ஒரு கணம் முன்பு."

- மனுஷி. ('முத்தங்களின் கடவுள்' கவிதை தொகுப்பிலிருந்து...)

No comments:

Post a Comment